Tények Madocsáról

Madocsai lakosok 2017 decemberében keresték meg a Levegő Munkacsoportot, segítséget kérve település mellé tervezett kavicsbánya-nyitás megakadályozásához.

A tervezett beruházás Natura 2000 különleges természetmegőrzési területet is érint, ezért a jogszabályok alapján hatásbecslést kellett készíteni a beruházónak, mely a védett állat- és növényfajokra, valamint társulásokra gyakorolt hatást vizsgálja. A dokumentumok hiányosságait Szakértői Testületünk botanikus tagja a helyszínen észlelte. Megállapítása szerint „A BET-BAU Kft. által készített tanulmány sajnos igen felületes munka, amelyet jól láthatóan minimális hely- és terepismeret alapján készítettek, valószínűleg 20-30 éves vagy még régebbi adatok és térképek felhasználásával. Ennek bizonyítéka az alábbi idézet is, valamint az, hogy egyáltalán nem vették figyelembe, mit jelentene az, ha az ártéri ligeterdőbe és a holtágakba vágott széles (több 10 m-es) pásztában hatalmas, zajos és poros szállítószalaggal oldanák meg a kavics vízi szállítását. Natura 2000 területen!” Ez különösen annak fényében aggodalmas, hogy a vállalkozó eredetileg szárazföldi és vízi, a módosított tervekben már kizárólag vízi úton kívánja szállítani a kitermelt kavicsot kikötő építésével. Azt, hogy miként keresztezi az árvízi védművet a szállítószalag, illetve milyen hatást gyakorol a Dunára és árterére – mely kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület –, szintén nem részletezték alaposan.

A bányát az árvízvédelmi töltés közelébe tervezték, és nem volt alapos vizsgálat arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja az árvízi védművet a beruházás és a bányászati tevékenység. A katasztrófavédelem vízügyi hatósága ezért nem járult hozzá szakhatóságként a környezetvédelmi engedély kiadásához. A terv a Levegő Munkacsoport véleménye szerint a tervezett vízbázis-kijelöléssel is ellentétes, ezt sem tisztázta a beruházó a dokumentációban.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. május 24-én a jogszabályi előírásoknak megfelelően közmeghallgatást szervezett a település művelődési házában, melyre a helyi lakosok a Levegő Munkacsoportot is meghívták. A vállalkozó módosított terveit a közmeghallgatás előtt két nappal postázták a helyi lakosok képviselőinek. Az események tükrében nem meglepő, hogy igen parázs hangulatú gyülekezés fogadta az eseményt. Traktorok, légvédelmi sziréna hangja, a házak kapuján „Nem akarunk ide bányát!” feliratok és transzparensek fogadták az érkezőket. A jelenléti ív kötelező aláírása után – többen nehezményezték, hogy enélkül nem lehetett bejutni – zsúfolásig telt a terem. A kint rekedtek időnként a légvédelmi szirénát megszólaltatva adtak hangot véleményüknek. A beruházó tájékoztatása kis híján kudarcba fulladt a tiltakozó tömeg hangos megnyilvánulásai miatt. A beruházást ellenző helyi lakosok rengeteg információt összegyűjtöttek, amely a hatósági döntést befolyásolhatja a környezet és lakóhelyük fokozottabb védelme irányába. Mind a lakosság, mind pedig a Levegő Munkacsoport és szakértője kérdéseinek jó része megválaszolatlan maradt a beruházó részéről, ezekre írásban ígértek választ. Kedvező fejleményként lehetett értékelni, hogy a bányavállalkozónak egyenesen szegezett lakossági kérdésre, miszerint ha a népszavazáson a lakosság a bányanyitás ellen szavaz, szándékában áll-e továbbra is erőltetni a beruházást, a vállalkozó nemmel válaszolt. Ennek kissé ellentmond, hogy a céget képviselő jogász kilátásba helyezte az érintett ingatlanok kisajátítását, amennyiben azok tulajdonosai nem élnek a vételi árajánlatukkal. A késő éjszakába nyúlt közmeghallgatás után a lakosság tehát azzal az ígérettel távozott, hogy elfogadásra kerül döntése a beruházásról.

A helyiek június 10-én döntöttek a tervezett bánya sorsáról.

Az 1950 lakosból 1571 volt a szavazásra jogosult, 1207-en (76,83%) vettek részt a népszavazáson.

A feltett kérdésekre született válasz:

Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?” NEM: 98 százalék.

Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását, illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?” IGEN: 96,4 százalék.

 

Hírfigyelő